Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Výzkum a vývoj

Spalovna komunálního odpadu TERMIZO a.s. se většinou jako hlavní řešitel aktivně podílí od roku 2004 na projektech s různou tématikou, vždy však související s minimalizací vlivu zařízení na životní prostředí nebo s optimalizací využití vystupujících proudů. Všechny tyto úspěšné projekty souvisí především s kvalitní prací týmu renomovaných výzkumných pracovišť a velké provozní společnosti s jasnou vizí výsledků spolupráce. V následujících několika bodech jsou shrnuty ukončené nebo nově řešené projekty:

 

  1. EUREKA DIOXIN (2004 – 2006): První projekt spalovny byl zaměřen na stanovení podrobných technologických postupů a algoritmů řízení provozu technologie katalytické filtrace REMEDIA D/F umístěné poprvé na světě jen v částečně vyčištěných spalinách. Toto umístění má významný ekonomický efekt, protože není nutné spaliny ohřívat, neboť jsou umístěny v místě optimální teploty. Do roku 2010 bylo provozováno původních 676 katalytických trubic s filtrační plochou 1800 m2 po dobu cca 50 000 hodin s malou ztrátou účinnosti. Úkol byl úspěšně splněn.
  2. EUREKA DIOXIN2 (2006 – 2007): Tento projekt byl primárně zaměřen na ověření originální české patentované metody CMD umožňující dehalogenovat perzistentní toxické organické látky (POPs) adsorbované na povrchu pevné fáze (popílku) vystupující z katalytické filtrace REMEDIA D/F v reálných podmínkách provozu spalovny TERMIZO a.s. Tím by celá technologie mohla být posuzována jako bezodpadová (odstraňující POPs z plynné i pevné fáze). Pro různé reálné popílky bylo dosaženo účinnosti vyšší než 98 %. Souběžně s tímto byl intenzivně sledován provoz dvou prototypů měřících aparatur NOPAR umístěných před a za katalytickou filtrací vyvinutých právě s cílem sledovat různé typy POPs v reálných a reprodukovatelných podmínkách. Úkol byl úspěšně splněn.
  3. EUREKA BIOFIX (2006 – 2009): V rámci tohoto projektu se úspěšně ověřila možnost využití odpadního oxidu uhličitého z kvalitně vyčištěných spalin v TERMIZO a.s. pro transformaci do rychle rostoucí kultury řas vybraného kmene Chlorella. Byla prokázána i vyšší rychlost produkce těchto řas v porovnání s modelovými plyny obsahujícími čistý CO2, zejména v důsledku nízkého obsahu kyslíku, spotřebovaného na spalování, na rychlost fotosyntézy. Využívají se originální české technologie a aparáty. Úkol byl úspěšně splněn.
  4. EUREKA ALGANOL (2009 – 2012): Nový projekt ALGANOL navazuje na předchozí BIOFIX a věnuje se již výhradně modifikaci způsobu růstu řas tak, aby obsahovaly vysoké obsahy škrobů (nyní již více než 50% sušiny) a lipidů. Potom je zde reálná varianta produkce biopaliv 2. generace (bioetanolu a biodieselu). Využívají se originální české technologie a aparáty a úkol má mimořádnou odbornou odezvu v zahraničí. V roce 2010 byly provedeny experimenty na provozních modulech zařazených přímo do technologie velké farmy skotu na zpracování spalin vystupujících ze spalování bioplynu z fermentace kejdy. Vyprodukované řasy se používají jako cenný krmivový doplněk pro telata. Připravuje se rozšíření provozu.
  5. MPO TIP NANOFIL (2009 – 2012): Nový projekt NANOFIL navazuje na unikátní zkušenosti českého vynálezce způsobu výroby netkaných nanotextilií (Technická univerzita Liberec), prvního výrobce provozních nanotextilií a strojů pro jejich výrobu (Elmarco Liberec) a významných výrobců provozních filtračních tkanin (Ecotex Vysoké Mýto, Kayser Group Německo). Ve spolupráci s naší spalovnou TERMIZO a.s., která má zkušenosti s provozováním unikátních katalytických filtrů REMEDIA D/F, si klademe za cíl najít technologii výroby nanofiltrů pro oddělování pevných znečišťujících látek, nebo ještě lépe s podobným katalytickým efektem pro rozklad toxických organických látek resp. NOx.
  6. MPO TIP (2009 – 2012): Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy. Práce jsou zaměřeny na snížení korozivní rychlosti kotlů a ověření nových technologií úprav teplosměnných ploch kotlů spalujících komunální odpad a biomasu. Cílem je prodloužení provozní doby a snížení nákladů na následné opravy tlakových celků kotlů.
  7. V roce 2014 byl realizován dotační projekt REACH centrum spalovny. Tento projekt má za cíl vybudování speciálního centra a zároveň technickou a metodickou pomoc při zajištění registrace a předávání znalostí získaných při registraci REACH a s tím souvisejícího know-how dalším spalovnám tak, aby mohly produkovat stavební výrobek z popelovin s veškerou potřebnou dokumentací. Zároveň projekt zlepšil technické zázemí vyšší kvalitou získávaných informací o procesu spalování komunálního odpadu v liberecké spalovně TERMIZO a.s. jedná se hlavně o instalaci modernějšího měření emisí a optimalizaci procesu vážení a bilancování vstupního odpadu. Cíle tohoto projektu se úspěšně plní, neboť další spalovny (zejména nově budované v Polsku) mají zájem především o sdílení know-how pro registraci stavebního výrobku z popelovin.

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

Klíčové kontakty

Velín
tel.: + 420 482 428 694

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Jak se k nám dostanete?

ter

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.