Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Materiál pro stavební účely

Pro použití výrobku SPRUK platí následující doporučení:

Vlastní provádění stavby skládek při použití materiálu SPRUK se musí řídit konkrétním projektem pro danou stavbu skládky, a musí respektovat omezení daná v stavebním technickém osvědčení.

Je prokázáno, že vlastnosti výrobku SPRUK jsou podobné jako vlastnosti portlandských betonů a filtrační koeficient se pohybuje v řádu 1.10-6 m/s, tedy jako písčité jíly. Výrobek SPRUK se skládá ze složitých hlinitanů a křemičitanů vápenatých podobně jako beton. Proto se během několika dní vrstva výrobku zpevní a je možné se po ní pohybovat i s těžkou technikou (nákladní automobily, silniční stroje). Výrobek lze s výhodou využít pro různé aplikace na těchto doporučených stavbách:

  • násypy a zásypy na stavbách a provozu skládek
  • překryvné vrstvy uložených odpadů v rámci skládek
  • konstrukce hrází a kazet v rámci areálů skládek odpadu
  • vnitřních pozemních komunikací v objektu skládky

 

Na výše uvedených stavbách může být použit především proto, že má vhodné ekologické a mechanické vlastnosti. Vzhledem ke způsobu výroby, kdy v primární výrobě prochází výrobek termicko-oxidačním procesem, neobsahuje žádné nebezpečné organické látky ve smyslu platné odpadové i zdravotní legislativy.

Aktuální certifikát a stavební technické osvědčení výrobku Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy (s označením SPRUK) ve variantě pro stavby skládek je ke stažení zde. Ve stavebním technickém osvědčení je specifikován způsob použití ve stavbě skládky. Prohlášení o shodě zde deklaruje, že vlastnosti výrobku SPRUK jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné a že výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

Porovnání s limity certifikační dokumentace jsou ke stažení zde. Aktuální chemické analýzy výrobku SPRUK a SPRUK-SIL na vyžádání. Zde je rovněž jednoznačně deklarován zákaz použití výrobku na povrchu terénu, ve svrchních uzavíracích vrstvách skládky a ve stavbách skládek S-IO.

Od prosince 2010 je potřeba mít u stavebních výrobků z odpadů mimo tuto českou certifikaci ještě registraci dle Nařízení Evropského parlamentu (ES) č.1907/2006 (REACH). REACH je nařízení pro registraci, hodnocení, oprávnění a omezení chemických látek platné ve všech členských státech Evropské unie. Má za cíl kontrolovat rizika chemických látek, které mohou vyvolávat rakovinu, neplodnost, genetické vady, nebo které mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Cílem je zajistit co nejpodrobnější informace související s chemickými látkami na kterémkoli bodě životního cyklu látek. Od února 2012 jsme jako jediná spalovna komunálních odpadů v ČR a v EU držiteli registrace REACH jako hlavní a jediný registrant. Tato registrace dokládá mimořádnou chemickou a environmentální bezpečnost při použití tohoto materiálu na stavbách a je ke stažení zde. Český překlad této registrace je ke stažení zde.

Další informace poskytne obchodně ekonomická ředitelka (T.: 482 428 682) nebo chemik – ekolog (T.: 482 428 681), spolu s konzultací způsobu použití stavebního výrobku SPRUK.

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

Klíčové kontakty

Velín
tel.: + 420 482 428 694

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Jak se k nám dostanete?

ter

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.