Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Výzkum a vývoj

Spalovna komunálního odpadu TERMIZO a.s. se většinou jako hlavní řešitel aktivně podílí od roku 2004 na projektech s různou tématikou, vždy však související s minimalizací vlivu zařízení na životní prostředí nebo s optimalizací využití vystupujících proudů. Všechny tyto úspěšné projekty souvisí především s kvalitní prací týmu renomovaných výzkumných pracovišť a velké provozní společnosti s jasnou vizí výsledků spolupráce. V následujících několika bodech jsou shrnuty ukončené nebo nově řešené projekty:

 

  1. EUREKA DIOXIN (2004 – 2006): První projekt spalovny byl zaměřen na stanovení podrobných technologických postupů a algoritmů řízení provozu technologie katalytické filtrace REMEDIA D/F umístěné poprvé na světě jen v částečně vyčištěných spalinách. Toto umístění má významný ekonomický efekt, protože není nutné spaliny ohřívat, neboť jsou umístěny v místě optimální teploty. Do roku 2010 bylo provozováno původních 676 katalytických trubic s filtrační plochou 1800 m2 po dobu cca 50 000 hodin s malou ztrátou účinnosti. Úkol byl úspěšně splněn.
  2. EUREKA DIOXIN2 (2006 – 2007): Tento projekt byl primárně zaměřen na ověření originální české patentované metody CMD umožňující dehalogenovat perzistentní toxické organické látky (POPs) adsorbované na povrchu pevné fáze (popílku) vystupující z katalytické filtrace REMEDIA D/F v reálných podmínkách provozu spalovny TERMIZO a.s. Tím by celá technologie mohla být posuzována jako bezodpadová (odstraňující POPs z plynné i pevné fáze). Pro různé reálné popílky bylo dosaženo účinnosti vyšší než 98 %. Souběžně s tímto byl intenzivně sledován provoz dvou prototypů měřících aparatur NOPAR umístěných před a za katalytickou filtrací vyvinutých právě s cílem sledovat různé typy POPs v reálných a reprodukovatelných podmínkách. Úkol byl úspěšně splněn.
  3. EUREKA BIOFIX (2006 – 2009): V rámci tohoto projektu se úspěšně ověřila možnost využití odpadního oxidu uhličitého z kvalitně vyčištěných spalin v TERMIZO a.s. pro transformaci do rychle rostoucí kultury řas vybraného kmene Chlorella. Byla prokázána i vyšší rychlost produkce těchto řas v porovnání s modelovými plyny obsahujícími čistý CO2, zejména v důsledku nízkého obsahu kyslíku, spotřebovaného na spalování, na rychlost fotosyntézy. Využívají se originální české technologie a aparáty. Úkol byl úspěšně splněn.
  4. EUREKA ALGANOL (2009 – 2012): Nový projekt ALGANOL navazuje na předchozí BIOFIX a věnuje se již výhradně modifikaci způsobu růstu řas tak, aby obsahovaly vysoké obsahy škrobů (nyní již více než 50% sušiny) a lipidů. Potom je zde reálná varianta produkce biopaliv 2. generace (bioetanolu a biodieselu). Využívají se originální české technologie a aparáty a úkol má mimořádnou odbornou odezvu v zahraničí. V roce 2010 byly provedeny experimenty na provozních modulech zařazených přímo do technologie velké farmy skotu na zpracování spalin vystupujících ze spalování bioplynu z fermentace kejdy. Vyprodukované řasy se používají jako cenný krmivový doplněk pro telata. Připravuje se rozšíření provozu.
  5. MPO TIP NANOFIL (2009 – 2012): Nový projekt NANOFIL navazuje na unikátní zkušenosti českého vynálezce způsobu výroby netkaných nanotextilií (Technická univerzita Liberec), prvního výrobce provozních nanotextilií a strojů pro jejich výrobu (Elmarco Liberec) a významných výrobců provozních filtračních tkanin (Ecotex Vysoké Mýto, Kayser Group Německo). Ve spolupráci s naší spalovnou TERMIZO a.s., která má zkušenosti s provozováním unikátních katalytických filtrů REMEDIA D/F, si klademe za cíl najít technologii výroby nanofiltrů pro oddělování pevných znečišťujících látek, nebo ještě lépe s podobným katalytickým efektem pro rozklad toxických organických látek resp. NOx.
  6. MPO TIP (2009 – 2012): Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy. Práce jsou zaměřeny na snížení korozivní rychlosti kotlů a ověření nových technologií úprav teplosměnných ploch kotlů spalujících komunální odpad a biomasu. Cílem je prodloužení provozní doby a snížení nákladů na následné opravy tlakových celků kotlů.
  7. V roce 2014 byl realizován dotační projekt REACH centrum spalovny. Tento projekt má za cíl vybudování speciálního centra a zároveň technickou a metodickou pomoc při zajištění registrace a předávání znalostí získaných při registraci REACH a s tím souvisejícího know-how dalším spalovnám tak, aby mohly produkovat stavební výrobek z popelovin s veškerou potřebnou dokumentací. Zároveň projekt zlepšil technické zázemí vyšší kvalitou získávaných informací o procesu spalování komunálního odpadu v liberecké spalovně TERMIZO a.s. jedná se hlavně o instalaci modernějšího měření emisí a optimalizaci procesu vážení a bilancování vstupního odpadu. Cíle tohoto projektu se úspěšně plní, neboť další spalovny (zejména nově budované v Polsku) mají zájem především o sdílení know-how pro registraci stavebního výrobku z popelovin.

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.